Poslanie a vízia

Poslaním Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) je verejnoprospešná činnosť, poskytovanie charitatívnych, sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych, poradenských, výchovno-vzdelávacích,  hmotných i duchovných služieb, právnickým a fyzickým osobám. Sprevádzame dobrovoľníkov a budujeme sieť farských charít v Bratislavskej arcidiecéze.

Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi.

«Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného» (Tob 4,7)

– tieto slová zo starozákonnej Knihy Tobiáš sú titulom posolstva pápeža Františka k 7. svetovému dňu chudobných, ktorý bude Cirkev tento rok sláviť v nedeľu 19. novembra 2023. Svätý Otec v texte poukazuje na nové formy núdznych, akými sú ľudia žijúci v konfliktných zónach, osoby pracujúce v neľudských podmienkach, rodiny zbedačené zdražovaním či mladí siahajúci po samovražde.