História

V zmysle stanov schválených dňa 08. 10. 1996, pod. č. 3743/96, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01. 01. 1997, bola zriadená Bratislavská katolícka charita.

V súlade s Apoštolskou konštitúciou, so zákonom č. 308/91 Zb. a Kódexom kanonického práva Kan. 114 § 2 je jej zriaďovateľom arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy. Rozhodnutím zriaďovateľa – arcibiskupa Bratislavskej arcidiecézy sa zmenil názov označenia subjektu: Bratislavská katolícka charita, ktorá nadobudnutím účinnosti nových stanov dňa 28. 11. 2008 vystupuje pod označením: Bratislavská arcidiecézna charita.