Zostať doma a nezostať sám – opatrovanie v domácom prostredí

 
O nás

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA je sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí klienta. Službu zabezpečujeme prostredníctvom opatrovateliek, ktoré fyzickej osobe poskytujú:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, motorika, mobilita, polohovanie),
  • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (malý nákup, bežné upratovanie),
  • pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, dohľad v určitom čase, rozhovor, duchovné aktivity).

Službu poskytujeme na 4 hodiny alebo 8 hodín za jeden deň / 5 krát v týždni (od pondelka do piatka).

Cena za hodinu opatrovateľskej služby je  4,50 € s Posudkom o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Bez posudku je cena 14,89 €.

Dôležité

Opatrovateľská služba nezahŕňa zdravotnícke výkony a nemožno ju poskytovať, ak sa  na klienta poberá príspevok na opatrovanie.

Opatrovateľskú službu poskytujeme iba v pracovných dňoch  v čase od 7:00 do 15:30 hod.
 
Kontakt:

Mgr. Margita Orichelová

+421 904 062 054 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00)

email: opatrovanie@charitaba.sk

Heydukova 14 (4. poschodie)

811 08 Bratislava

Ekonomicky oprávnené náklady 2023 Ekonomicky oprávnené náklady 2022

Ekonomicky oprávnené náklady 2021 Ekonomicky oprávnené náklady 2020 Ekonomicky oprávnené náklady 2018 Ekonomicky oprávnené náklady 2017

Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

Názov projektu: Zostať doma a nezostať sám II.

Dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk.