Zostať doma a nezostať sám – opatrovanie v domácom prostredí

 
O nás

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA je sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí klienta. Službu zabezpečujeme prostredníctvom opatrovateliek, ktoré fyzickej osobe poskytujú:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, motorika, mobilita, polohovanie),
  • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (malý nákup, bežné upratovanie),
  • pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, dohľad v určitom čase, rozhovor, duchovné aktivity).

Službu poskytujeme na 4 hodiny alebo 8 hodín za jeden deň / 5 krát v týždni (od pondelka do piatka).

Cena za hodinu opatrovateľskej služby je  4,50 € s Posudkom o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Bez posudku je cena 12,73 €.

Dôležité

Opatrovateľská služba nezahŕňa zdravotnícke výkony a nemožno ju poskytovať, ak sa  na klienta poberá príspevok na opatrovanie.

Opatrovateľskú službu poskytujeme iba v pracovných dňoch  v čase od 7:00 do 15:30 hod.
 
Kontakt:

Mgr. Margita Orichelová

+421 904 062 054 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00)

email: opatrovanie@charitaba.sk

Heydukova 14 (4. poschodie)

811 08 Bratislava

Ekonomicky oprávnené náklady 2021 Ekonomicky oprávnené náklady 2020 Ekonomicky oprávnené náklady 2018 Ekonomicky oprávnené náklady 2017

Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

Názov projektu: Zostať doma a nezostať sám II.

Dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk.