Aktuality

Čo máme nové?

Meníme spôsob vydávania humanitárnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny v Bratislave

pridal: admin | dátum: 11. januára 2024 | kategória: Tlačová správa

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava 9. 1. 2024 – Bratislavská arcidiecézna charita od nového roku 2024 upravuje humanitárnu pomoc odídenkyniam a odídencom z Ukrajiny.  Zmena sa týka hlavne služby v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave. Zamestnanci charity sa sústredia na individuálnu prípadovú sociálnu prácu a hlbšie posúdenie životnej situácie klienta alebo celej rodiny. Cieľom BACH je zefektívnenie pomoci.

„Od januára 2024 meníme spôsob vydávania humanitárnej pomoci odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny. Zmena sa týka hlavne služby v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave, kde zamestnanci a dobrovoľníci Bratislavskej arcidiecéznej charity pomáhajú Ukrajinkám a Ukrajincom takmer od začiatku vojny,“ informuje verejnosť aj klientov Martin Takács, odborný pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Nájsť najrizikovejšie skupiny

Od vypuknutia vojny dostávali odídenci a odídenkyne z Ukrajiny v Asistenčnom centre od zamestnancov Bratislavskej arcidiecéznej charity základný humanitárny balíček pomoci, hygienu. BACH postupne upravovala pravidlá výdaja materiálnych či potravinových balíčkov. „Teraz už máme jasne vyšpecifikované skupiny, chodia tu seniori 60+, matky s deťmi do 3 rokov, samoživiteľky s tromi a viac deťmi, ZŤP, a potom sú to tí, ktorí prišli na Slovensko a sú tu do 30 dní a môžu od nás dostať štartovací balíček,“ hovorí Radoslav Gellen z Bratislavskej arcidiecéznej charity. Aj vďaka prísnejším podmienkam výdaja pomoci sa minulý rok charite podarilo nájsť ukrajinské matky s deťmi, ktoré majú deti s poruchou z autistického spektra. Práve tie potrebovali pomoc a dnes už pre ne charita v hlavnom meste realizuje arteterapie či psychologickú podporu.

Zaviesť individuálnejší prístup

Cieľom aktuálnych zmien charity je, aby sa sociálni a odborní pracovníci mohli hlbšie venovať konkrétnej odídenkyni a odídencovi z Ukrajiny. BACH sa sústredí na individuálnu prípadovú sociálnu prácu. Skúsenosti charita čerpá z minuloročného úspešného projektu Cash+. „Ľudia, ktorí chodili po humanitárnu pomoc, boli po vstupnom rozhovore označení v systéme, že spĺňajú podmienky na to, aby boli zaradení do služby Cash+. Podľa interných pravidiel do tejto kategórie patrili seniori nad 60 rokov, ľudia so zdravotným znevýhodnením alebo matky s deťmi do 3 rokov vrátane, čiže išlo o skupiny ľudí, ktoré majú problém zamestnať sa a sú ohrození chudobou,“ vysvetľuje Martin Takács.

Zefektívniť pomoc

Podľa Radoslava Gellena, ktorý má na starosti fungovanie a logistiku skladu v Asistenčnom centre, vrátane koordinácie pomoci dobrovoľníkov, pretrváva problém vo výdaji humanitárnej pomoci mladým ľuďom (30+), ktorí opakovane chodia po pomoc, neovládajú slovenský jazyk a často pracujú na čierno. Integrácia do spoločnosti tak prebieha ťažko. Prísnejšie podmienky a čas na individuálnejší prístup by mohol pomoc charity zefektívniť. „Balíček pomoci klienti môžu dostať, ak ho chcú, ale zároveň chceme, aby klienti využili paletu služieb, ktorými sa môžu podľa nás posunúť vpred a neostávať tak odkázaní na pomoc druhých. Napríklad môžu absolvovať kurz slovenského jazyka, alebo môžeme spoločne hľadať spôsob ako nepracovať na čierno,“ ujasňuje pracovník charity.

Asistenčné centrum v Bratislave má nesmierny význam

Bratislavská arcidiecézna charita ponúka svoje služby odídencom z Ukrajiny v centre na Bottovej takmer 2 roky. Spočiatku išlo o výdaj základného humanitárneho balíčka pomoci – hygienu. Dodnes charita vydala za takmer 2 roky fungovania v Asistenčnom centre pomoci takmer 30 300 balíkov pomoci. Dnes už BACH riadi sklad, ktorý sa v centre nachádza, zabezpečuje jeho fungovanie, vrátane logistiky materiálnej a potravinovej pomoci aj pre ďalšie organizácie. Skúsenosti a zásoby charita využila aj v minuloročnej pomoci Sýrčanom „Všeobecne, takéto centrum pre cudzincov, nielen pre Ukrajincov, má v hlavnom meste extrémny zmysel. Ľudia v ňom nájdu základné služby, humanitárnu pomoc, plus je tam sklad, ktorý zabezpečuje logistiku a vie reagovať veľmi pružne na akúkoľvek pomoc, na vznik vojny či tranzitnej migrácie, ale aj potrieb cudzincov, ktorí prídu do mesta za iným účelom,“ vysvetľuje Martin Takács z Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Asistenčné centrum je pekným príkladom, ako sa vedia rôzne neziskové a mimovládne  organizácie, samospráva, aj štátne zložky, spojiť v komplexnej pomoci ľuďom v núdzi. „Za spoluprácu sme v roku 2023 vďační predovšetkým Magistrátu hlavného mesta SR, ktoré Asistenčné centrum na Bottovej zastrešuje, aj ostatným neziskovým organizáciám a občianskym združeniam, ktoré ponúkajú ďalšie odborné služby pre odídencov z Ukrajiny,“  uzatvára Boris Hrdý riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.


Miesta v Bratislave, kde charitní pracovníci pomáhajú odídencom z Ukrajiny:

  • Asistenčné centrum pomoci na Bottovej 7 (zastrešuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislava)
  • Centrum solidarity na Jasovskej 6
  • Pracovisko BACH na Kapitulskej 4

Popri potravinovej, hygienickej, materiálnej pomoci sa BACH sústreďuje na integráciu odídencov, podporu vzdelávania a duševného a fyzického rozvoja maloletých z Ukrajiny.

Za rok 2023  Bratislavská arcidiecézna charita ponúkla v hlavnom meste služby 6000 rodinám či jednotlivcom z Ukrajiny + cca 2100  rodinám či jednotlivcom pomáhala cez Operačný program FEAD.


Благодійна організація „Братиславська арцідіецезна харіта“ змінює спосіб видачі гуманітарної допомоги біженцям у Братиславі.

9 січня 2024 року Братислава –

«Братиславська арцідіецезна харіта» з нового 2024 року змінює спосіб надання гуманітарної допомоги біженцям з України.  Зміни стосуються, головним чином, роботи Центру допомоги на вулиці Боттова в Братиславі. Співробітники організації зосередяться на індивідуальній соціальній роботі та глибшій оцінці життєвої ситуації клієнта або всієї родини. Мета організації – підвищення ефективності роботи з надання допомоги.

„З січня 2024 року ми змінюємо спосіб видачі гуманітарної допомоги чоловікам і жінкам – біженцям з України. Передусім це стосується обслуговування в Центрі допомоги на вулиці Боттова в Братиславі, де працівники Братиславської арцідіецезної харіти та волонтери допомагають українцям майже від початку війни“, – інформує громадськість та клієнтів Мартін Такач, професійний спеціаліст організації.

Виявлення груп найбільшого ризику.

Від початку війни українські біженці в Центрі допомоги отримують базовий пакет гуманітарної допомоги – засоби гігієни – від співробітників Братиславської арцідіецезної харіти. Організація поступово змінила правила розподілу матеріальних та продуктових наборів. „Тепер у нас є чітко визначені цільові групи людей, які можуть отримати від нас стартовий набір: люди похилого віку 60+, матері з дітьми до 3 років, матері-одиначки з трьома і більше дітьми, люди з обмеженими можливостями (інвалідністю), та люди, що прибули до Словаччини і перебувають тут до 30 днів„, – розповідає Радослав Геллен, співробітник Братиславської арцидіецезної харіти. Минулого року, завдяки конкретизації умов надання допомоги, організації вдалося знайти українських мам, які мають дітей з розладом аутичного спектру. Діти потребували допомоги, тепер співробітники Братиславської арцидіецезної харіти вже проводять для них арт-терапію або надають психологічну підтримку.

Запровадити більш індивідуальний підхід.

Зміни в роботі організації мають на меті дати можливість соціальним працівникам і фахівцям глибше взаємодіяти з окремими українськими біженцями. Харіта зосередиться на індивідуальній соціальній роботі. Організація спирається на досвід успішного минулорічного проекту “ Cash+“. „Люди, які приїжджали за гуманітарною допомогою, після первинної співбесіди позначалися в системі як такі, що відповідають умовам для включення в сервіс Cash+. Згідно з внутрішніми правилами, до цієї категорії потрапляли пенсіонери старші  60 років, люди з інвалідністю або матері з дітьми віком до 3 років включно, тобто це були групи людей, які мають труднощі з працевлаштуванням і знаходяться під загрозою бідності“, – пояснює Мартін Такач.

Зробити допомогу ефективнішою.

За словами Радослава Геллена, відповідального за роботу складу в Центрі допомоги, в тому числі за координацію роботи волонтерів, існує постійна проблема з розподілом гуманітарної допомоги серед молодих людей (30+), які неодноразово звертаються за допомогою, не розмовляють словацькою мовою і часто працюють неофіційно. Таким чином, їхня інтеграція в суспільство ускладнена. Конкретизація умов видачі допомоги та більше часу на індивідуальний підхід могли б зробити допомогу харіти ефективнішою. „Клієнти можуть отримати пакет допомоги, якщо вони цього хочуть, але ми також хочемо, щоб клієнти могли скористатися низкою послуг, які, на нашу думку, допоможуть їм рухатися вперед і не залишатися настільки залежними від допомоги інших. Наприклад, вони можуть піти на курси словацької мови, або ми можемо разом шукати шляхи, як уникнути роботи „в тіні“, – пояснює співробітник.

Центр допомоги в Братиславі має велике значення.

Братиславська арцідіецезна харіта вже майже 2 роки надає свої послуги в центрі на вулиці Боттова людям, які виїхали з України. Спочатку мова йшла про видачу базового пакету гуманітарної допомоги – засобів гігієни. На сьогоднішній день, за майже 2 роки роботи в Центрі, благодійна організація видала майже 30 300 наборів гуманітарної допомоги. Сьогодні харіта вже займається організацією роботи складу, розташованого у центрі, забезпечуючи його функціонування, в тому числі логістику матеріальної та продуктової допомоги для інших організацій. Досвід і запаси були також використані благодійною організацією під час минулорічної допомоги сирійцям: „Загалом, такий центр для всіх іноземців, а не лише для українців, є вкрай необхідним у столиці. Люди можуть отримати там базові послуги, гуманітарну допомогу. Плюс є склад, який забезпечує логістику і може дуже гнучко реагувати на будь-які задачі з надання допомоги, на транзитну міграцію в результаті виникнення надзвичайних ситуацій або бойових дій, а також на потреби іноземців, які приїжджають до міста з іншими цілями„, – пояснює Мартін Такач з Братиславської арцідіецезної харіти.

Центр допомоги є гарним прикладом того, як різні неприбуткові та неурядові організації, органи місцевого самоврядування та державні структури можуть об’єднатися для надання комплексної допомоги людям, які її потребують. „У 2023 році ми особливо вдячні муніципалітету столиці Словацької Республіки, який утримує Центр допомоги на Боттова, а також іншим неприбутковим організаціям та громадським об’єднанням, які надають різні професійні послуги для тих, хто виїжджає з України“, – підсумовує Борис Грди, директор благодійної організації „Братиславська Арцідіецезна харіта“.