Poslanie

Prostredníctvom sociálnych a psychologických služieb založených predovšetkým na ľudskom a podpornom prístupe pomôcť prijímateľom sociálnej služby  žiť v čo najvyššej možnej miere kvalitný, plnohodnotný život. Chceme spoločne utvárať  spoločenstvo, kde prijímateľ zažíva pocit spolupatričnosti, bezpečia, kde môže rásť a rozvíjať sa.

Naším cieľom je :

  • podnecovať a podporovať  proces, ktorý vedie  k plnohodnotnému  a kvalitnému životu aj cez všetky obmedzenia vyplývajúce z duševného ochorenia,
  • viesť prijímateľov v čo najvyššej možnej miere k samostatnému životu v prirodzenom prostredí,
  • zmierňovať nepriaznivé dopady  ochorenia, ktoré majú vplyv na kvalitu života prijímateľov, 
  • budovať  bezpečné a prijímajúce pre prijímateľov sociálnej služby,
  • vytvárať podmienky pre začlenenie sa do spoločnosti a skvalitnenie každodenného života prijímateľov,
  • vytvárať priestor a podmienky pre  individuálny rast a rozvoj prijímateľov.