O nás

Charita je láska, ktorá slúži chorým, seniorom, núdznym; vydáva svedectvo o tejto službe; nikoho neodmieta; je solidárna; dáva príklad hodný nasledovania; chce byť blízko pri človeku.

Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi.

Morálny kódex pracovníka charity

Založenie

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) je právnym nástupcom Bratislavskej katolíckej charity, zriadenej s účinnosťou od 1. 1. 1997. Rozhodnutím ICDr. Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, zo dňa 28. 11. 2008, Bratislavská katolícka charita zmenila názov a začala používať súčasné označenie. Pôsobnosť Bratislavskej arcidiecéznej charity sa zároveň rozšírila na územie novoustanovenej Bratislavskej arcidiecézy a svoju činnosť vykonáva v súlade  so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a Kódexom kanonického práva Kan. 114 §2 CIC.

Dokumenty Bratislavskej arcidiecéznej charity na stiahnutie