Aktuality

Čo máme nové?

Človek očakáva od druhého pomoc a pochopenie. A to som našla: hovorí klientka Zuzana

pridal: admin | dátum: 1. marca 2023 | kategória: Novinky

            Opatrovateľská služba je našou najžiadanejšou službou, vyžadujúcou veľa námahy. Náročnosť na fyzickú a psychickú zdatnosť, trpezlivosť a toleranciu z nej robí viac povolanie, ako zamestnanie. Aktuálne zamestnávame v terénnej opatrovateľskej službe päť opatrovateliek. Ich počet sa neustále snažíme rozširovať,  a to aj napriek tomu, že v Bratislave je nedostatok vyškolených opatrovateliek a opatrovateľky nemajú záujem o prácu v teréne.

Vo februári 2021 sme úspešne uzatvorili dopytovo orientovaného projektu Zostať doma a nezostať sám. V roku 2022 naďalej spolupracujeme s  MČ Ružinov. V decembri 2021 sme sa opäť zapojili do pokračovania dopytovo orientovaného projektu Zostať doma a nezostať sám II..  Vzhľadom k tomu môžeme mať zníženú platbu za hodinu opatrovateľskej služby na 4,50 eur. Čo sa pozitívne odrazilo na záujme o túto službu. Intenzívne rokujeme aj s Magistrátom hlavného mesta SR a zapojili sme sa aj do pracovnej skupiny Starší obyvatelia komunitného plánovania sociálnych služieb.

Opatrovateľská služba je základným pilierom služby starým, chorým a opusteným ľuďom, ku ktorej je pridružené ošetrovanie chorých v domácom prostredí a duchovná pomoc starým, chorým a umierajúcim. Tento komplex služieb zastrešuje Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita.

            Počas roka 2022 bolo registrovaných  47 žiadostí o opatrovateľskú službu v súlade s podmienkami poskytovania služby (minimálne 4 hodiny denne, len v pracovné dni). Klienti žiadajú služby aj počas víkendov a sviatkov, respektíve počas pracovných dní, alebo vo večerných hodinách, ako aj nočné služby.

Veková štruktúra poukazuje na prevahu vyšších vekových kategórií – prevaha klientov je v intervale nad 80. Počas  roka 2022 sa opatrovateľská služba poskytovala najmä klientom z mestskej časti Bratislava – Ružinov. Sídlo opatrovateľskej služby BACH je v Starom meste, čo robí službu v tejto mestskej časti prístupnou.

Veľká časť klientov využíva opatrovateľskú službu dlhodobo. Sú to chronicky chorí, starí ľudia. Opatrovanie sa poskytuje zväčša na viac hodín denne. Všetci klienti využívali službu denne. Rozsah služby bol v priemere 4 hodiny u jedného klienta. V prípade ťažšie postihnutých klientov bola opatrovateľka prítomná aj viac hodín. Najčastejšie úkony v opatrovateľskej službe boli: umývanie (osobná hygiena), podanie a príprava jedla, dohľad a rozhovor, upratovanie, výpomoc v domácnosti. Významnou zložkou opatrovateľskej starostlivosti je duchovná podpora klientov a ich príbuznýchv prípade požiadavky klienta – kontakt s kňazom akejkoľvek  denominácie a u katolíkov sprostredkovanie sviatostí.

            Doplnkovú službu tvoria konzultácie a inštruktáž príbuzným (najmä ťažkých pacientov), ktoré sa zameriavajú na vysvetlenie a nácvik opatrovateľských zručností. Je snahou charity zapojiť do opatrovateľského procesu aj rodinu, aby mal klient zaistenú kvalitnú starostlivosť aj v čase neprítomnosti charitnej opatrovateľky.

Človek očakáva od druhého pomoc a pochopenie. A to som našla.

klientka Zuzana

            Skvalitnenie opatrovateľského procesu napomáhajú aj zdravotné pomôcky – polohovateľné postele, antidekubitárne matrace, chodítka, pomôcky na kúpanie, vozíky, ktoré Bratislavská arcidiecézna charita požičiava klientom, ktorých opatruje a ošetruje, ale aj iným, ktorí ich potrebujú. Tieto pomôcky pomáhajú skvalitniť život samotnému klientovi a uľahčujú opatrovateľkám aj príbuzným manipuláciu s klientom. Rodinní príslušníci dlhodobo chorých majú čas vybaviť si potrebné pomôcky, u klientov s nepriaznivou prognózou zas získavajú čas na venovanie sa svojmu príbuznému.

                        Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v r. 2022 bola vysoká potreba starostlivosti o seniorov prostredníctvom opatrovateľskej služby. Pre túto požiadavku však BACH nemala dostatočné kapacity, aj napriek tomu, že počet opatrovateliek sa zvýšil.


Viac informácií o službe, jej cene aj potrebných dokumentoch k prihláseniu sa, nájdete tu: https://www.charitaba.sk/pobytove-sluzby/.

Opatrovateľská služba

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Manažérka terénnej opatrovateľskej služby: Mgr. Margita Orichelová, MPH

opatrovanie@charitaba.sk, +421 904 062 054