Aktuality

Čo máme nové?

Stanovisko Slovenskej katolíckej charity k pripravovanej zmene zákona o mimovládnych organizáciách 

pridal: admin | dátum: 19. apríla 2024 | kategória: Novinky

Slovenská katolícka charita (SKCH), ako organizácia s takmer 100 ročnou históriou, si je vedomá svojho postavenia, ktoré ju zaväzuje vždy stáť na strane tých najnúdznejších a vystupovať v ich záujme. Nie náhodou je našim heslom – Blízko pri človeku. 

Aj z tohto dôvodu už dlhší čas starostlivo a podrobne sledujeme diskusiu okolo pripravovanej zmeny zákona o mimovládnych organizáciách, ktorá nás nenecháva ľahostajnými. V SKCH sme sa nikdy nebránili otvorenej diskusii, ak treba aj kritickej, na ktorúkoľvek celospoločenskú tému. Len tak totiž môžeme napredovať k spoločnému dobru. 

Sme presvedčení, že takouto oblasťou je aj spomínaný návrh zmeny legislatívy ohľadne budúcnosti mimovládnych organizácií na Slovensku. V Slovenskej katolíckej charite  veríme, že len plnohodnotný dialóg odborníkov zo všetkých relevantných strán, môže priniesť pozitívnu zmenu, ktorá bude prospešná pre štát, či samotné mimovládne organizácie, ale predovšetkým pre ľudí, ktorým chceme všetci spoločne podať pomocnú ruku. 

Slovenská katolícka charita, resp. arcidiecézne charity, ktoré SKCH združuje po celom Slovensku, pomohli za desiatky rokov svojej činnosti státisícom ľudí, ktorí sa často ocitli v neľahkej životnej situácií a na pokraji záujmu.  

Podarilo sa nám to ako vďaka podpore zo strany štátu, tak aj pomocou finančných či materiálnych darov našich donorov, ktorí pochádzajú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Za akúkoľvek podporu sme v Slovenskej katolíckej charite vždy boli a vždy budeme veľmi vďační. Len vďaka tomu môžeme ročne pomôcť takmer 70-tisícom ženám, deťom a mužom. Odkiaľ naši darcovia a dary pochádzajú, pritom transparentne pravidelne informujeme, aby sme predišli akýmkoľvek možným podozreniam či otázkam. 

Medzi týmito darcami sú ľudia a organizácie z mnohých krajín. Našu misiu, len v rámci jedného z programov, podporili za posledné dva roky štátni donori z 12-tich krajín a nespočetne veľa rodín zo zahraničia. Celkovo sa ich finančná pomoc vyšplhala k sume  prevyšujúcej 5,2 milióna eur.  

Aj vďaka nim mohla Slovenská katolícka charita pomôcť viac ako 45-tisícom ľuďom, vykonať takmer 290-tisíc intervencií a otvoriť 24 podporných centier po celom Slovensku.   

V SKCH sme si vedomí, že Slovensko dnes nežije v izolovanom časopriestore, ale je súčasťou globálneho celku. To samozrejme prináša, ako svoje úskalia, tak aj veľké pozitíva ako hodnotové alebo materiálne. Z tých materiálnych spomeňme napríklad miliardové finančné zdroje z eurofondov a v posledných rokoch aj z Plánu obnovy. Práve z týchto finančných prameňov, ktoré pochádzajú zo zahraničia, mohli nielen mimovládne organizácie, ale predovšetkým štát, pomáhať všade tam, kde by sa inak nedalo alebo by museli byť na túto pomoc vynaložené nemalé finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.  

Netreba zabúdať ani na fakt, že finančná a materiálna pomoc neprúdi len jedným smerom, ale aj Slovensko je často tým, ktoré neváha a pomáha všade za svojimi hranicami, kde je takáto pomoc vyhľadávaná.  

Len samotná Slovenská katolícka charita aktuálne pomáha nielen doma, ale aj v mnohých krajinách, ktoré sú zasiahnuté vojenskými konfliktmi alebo prírodnými katastrofami. Za všetky spomeňme Ukrajinu, Arménsko, Kubu či Rwandu, Ugandu alebo Vietnam a Indiu. Často sa tak úspešne deje za osvedčenej spolupráce SKCH, štátu a zahraničných donorov, resp. partnerov.  

Preto považujeme za dôležité zdôrazniť význam finančnej pomoci zo zahraničia pre činnosť mimovládnych organizácií na Slovensku. Táto pomoc je často nevyhnutná na financovanie projektov a programov, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti, ochrane ľudských práv, poskytovaniu sociálnych služieb a podpore najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. 

Mimovládne organizácie využívajú finančnú pomoc zo zahraničia na realizáciu svojich misií a programov, ktoré by inak bolo ťažké alebo nemožné financovať zo zdrojov dostupných na Slovensku. Tento druh podpory prispieva k obohateniu spoločenského diskurzu, posilneniu demokracie a ochrane ľudských práv, čo má pozitívny vplyv na celú spoločnosť. 

Je dôležité si uvedomiť, že finančná pomoc zo zahraničia nie je ohrozením suverenity alebo nezávislosti krajiny. Naopak, je to prejav solidarity medzi národmi a podpora demokratických hodnôt a ľudských práv. Rovnaký prejav solidarity a milosrdenstva, ako preukázal milosrdný Samaritán, keď pomohol olúpenému a zbitému neznámemu cudzincovi. Podobne ani naši dobrovoľníci/dobrovoľníčky a pracovníci/pracovníčky sa pritom nepýtajú na náboženskú či inú príslušnosť, keď začujú volanie o pomoc doma alebo za našimi hranicami. 

Na základe vyššie napísaných riadkov, veríme, že ak príde k zmenám vo fungovaní mimovládnych organizácii, o ktorých sa dnes na politickej scéne hovorí, udeje sa tak po dôkladnej celospoločenskej diskusii, ku ktorej budú prizvaní všetci, ktorých sa táto téma dotkne dnes alebo v budúcnosti. 

Slovenská katolícka charita je pripravená zúčastniť sa takejto debaty a poskytnúť ako svojich fundovaných odborníkov a odborníčky, tak aj dlhoročné skúsenosti, vďaka ktorým sme stáli vždy blízko pri človeku. 

O Slovenskej katolíckej charite 

Slovenská katolícka charita (SKCH) vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci Cirkvi chudobným. Začiatkom roku 1927 tak prevzala do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky po celom území Slovenska. V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov. 

V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych/arcidiecéznych charít (DCH) a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje takmer 1 700 zamestnancov. Ročne poskytneme pomoc viac ako 69 000 ľuďom v núdzi v 346 zariadeniach. 

SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít. Všetky sú spojené v konfederácii Caritas Internationalis (CI) so sídlom v Ríme. Hoci vo svojej štruktúre sú odlišné, vykonávajú rovnaké poslanie: šírenie sociálnej spravodlivosti a solidarity. Charita sa snaží zlepšovať kvalitu medziľudských vzťahov a života praktickým príkladom podľa evanjelia. Má zástupcov v Rade Európy v Štrasburgu, v OSN v Ženeve, vo Viedni a New Yorku i v UNESCO v Paríži.